Merz logó

Live better. Feel better. Look better.

Felhasználási feltételek

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban „Felhasználási Feltételek”) a feltételek elérhetőségét biztosító honlapon – www.shilamedic.com – (a továbbiakban „Honlap”) elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg. Felhasználónak tekinthető minden olyan személy, aki a Honlapot meglátogatja, az ott közzétett információkat megismeri, szolgáltatásokat igénybe veszi. A Honlap meglátogatásával a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási Feltételeket.

A Honlap fenntartója és üzemeltetője a Shila-Medic Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen Puttony utca 35.; cégjegyzékszám: 09-09-011321; a továbbiakban „Társaság”).

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgálja vagy módosítsa. A Honlap minden esetben az éppen aktuális Felhasználási Feltételeket tartalmazza, mely a Honlap meglátogatásának pillanatában kötelező a Felhasználóra és a Társaságra. A Felhasználási Feltételek frissítése, módosítása a termékek változásaira, a felhasználók visszajelzéseire, szükségleteinek változására, a Társaság üzletpolitikájának változásaira vagy egyéb okokra vezethetők vissza.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek és a Honlapon máshol meghatározott egyedi rendelkezések között ellentmondás mutatkozik, úgy a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók, melyek minden más tájékoztatást, információt felülírnak.

1. KORLÁTOZÁSOK A SZERZŐI JOGVÉDELEM ALÁ ESŐ TARTALOMMAL KAPCSOLATBAN

A Honlapon közzétett számos tartalom a Társaság szellemi alkotását képezi, így a Felhasználónak kizárólag korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, nem engedményezhető felhasználási joga van a jelen Honlapon elérhető tartalom vonatkozásában. A Felhasználót a Honlapon közzétett, szerzői jogvédelem alá eső tartalom vonatkozásában a magyar szerzői jog szabályai kötelezik. Tilos a Társaság nevét és a szerzői joggal védett tartalmat a Társaság előzetes hozzájárulása nélkül felhasználni.

Tilos a Honlap tartalmát a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül kereskedelmi célokra felhasználni. Kereskedelmi célnak minősül minden olyan felhasználási mód, mely közvetve vagy közvetlenül jövedelem-, illetve haszonszerzési célt szolgál, függetlenül attól, hogy a felhasználás üzletszerűnek minősül-e.

2. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

A Honlap látogatása és használata a Felhasználó saját felelősségére történik. A Honlapon szereplő tartalom általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem helyettesíti az orvosi tanácsot vagy kórmegállapítást. A Honlap tartalma nem tekinthető tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá az itt szereplő információkra nem alapozható semmilyen döntés vagy intézkedés, ideértve a Honlapon közzétett orvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik az egyes betegek igényeire szabott részletes orvosi tanácsokat. Sem a Honlap, sem pedig annak tartalma nem helyettesíti az egészségügyi szakemberek tanácsát, az általuk felállított diagnózist és kezelési tervet. A Társaság javasolja, hogy a Felhasználó egészségügyi állapotával kapcsolatos kérdésekben mindig kérje ki egy szakképzett egészségügyi szakember véleményét.

A Honlap tartalmazhat pontatlanságokat, gépelési hibákat, szerkesztési hibákat, elírásokat, nem teljes körű tájékoztatást. Ezekre tekintettel a Társaság fenntartja a jogot, hogy a Honlap tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, javítsa, bővítse vagy más módon átírja. A Társaság az adott helyzetben általában elvárhatóság követelményének megfelelve minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon található információk naprakészek legyenek, azonban nem szavatol azért, hogy a Honlapon található tartalom pontos, hiánytalan vagy naprakész. Amennyiben a Felhasználó a Felhasználási Feltételek jelen pontjában meghatározottakat figyelmen kívül hagyja, úgy az ebből eredő károkért, nem vagyoni sérelmekért a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Felhasználó üzleti felhasználó vagy egészségügyi szakember, úgy a fentiekben meghatározott feltételek fokozottan érvényesülnek. Az üzleti felhasználók a Honlap tartalmára alapítva vagy annak felhasználásával nem végezhetnek professzionális tevékenységet.

Sem a Társaság, sem a Honlap fejlesztésében és üzemeltetésében résztvevő egyéb személyek nem vállalnak felelősséget a Honlap látogatása során a kapcsolat létrehozásával, a böngészéssel vagy letöltéssel kapcsolatosan – közvetlenül, közvetetten vagy véletlenül – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, a Honlap ideiglenes elérhetetlenségéért vagy a Honlap tartalmában fellelhető hiányosságokért.

A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy üzleti és üzemeltetési okokból bármilyen indoklás vagy előzetes értesítés nélkül felfüggessze, megszüntesse vagy korlátozza a Honlap egy részének vagy egészének hozzáférhetőségét.

3. HARMADIK SZEMÉLYEK TARTALMAIRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Amennyiben a Honlap más honlapokra és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, úgy azok a hivatkozások kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Az ilyen hivatkozások megjelenítése a Honlapon nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott honlapokat vagy az azokon elérhető információkat a Társaság jóváhagyta volna. Az ilyen honlapokon és forrásokon található tartalmak felett a Társaság nem rendelkezik ellenőrzési joggal, így az ott elhelyezett tartalomból eredő károkért, nem vagyoni sérelmekért, közigazgatási vagy büntetőjogi jogsértésekért felelősséget nem vállal.

4. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A Felhasználó vállalja, hogy a Honlap használata során minden alkalmazandó jogszabályt, felhasználási feltételt és szabályozást betart. A Társaság kötelezi a Felhasználót, hogy a jogszabályokat, valamint mások jogait tiszteletben tartsa.

A Honlapot, annak részeit vagy az azon található tartalmat tilos felhasználni:

 • olyan módon, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy a Társaság szabályozását és a Honlapra vonatkozó szabályokat;
 • jogellenes vagy csalárd módon, illetve olyan módon, amelynek ilyen célja vagy hatása van;
 • károkozás, nem vagyoni sérelem okozásának céljára, illetve mások jogainak megsértése céljából;
 • személyek zaklatásának, megfélemlítésének, megsértésének vagy megalázásának céljából;
 • arra, hogy egy másik személynek adja ki magát a felhasználó, ideértve a névbitorlás esetkörét is;
 • kéretlen vagy illetéktelen reklámok vagy egyéb promóciós anyagok, illetve bármilyen hasonló üzletszerzési forma továbbítására vagy küldésére;
 • a Honlap bármely részének keretbe foglalása vagy tükrözése céljából;
 • adatbázis kialakítására a Honlap tartalmának letöltésével és tárolásával;
 • olyan adatok továbbítására, illetve anyagok küldésére vagy feltöltésére, amelyek vírust, malwaret, férget, kémprogramot, adwaret vagy egyéb káros programot, illetve számítógépes szoftverek vagy hardverek működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmaznak; valamint
 • a Honlaphoz, a Honlap tárolására szolgáló szerverhez vagy a Honlaphoz kapcsolódó egyéb szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz történő illetéktelen hozzáférés céljára.

A Társaság a fenti rendelkezések megsértése esetén jelzéssel (bejelentés, feljelentés, panasz) él az illetékes közigazgatási, illetve bűnüldöző hatóságok felé. Az ilyen jelzés nyomán indult eljárások sikere érdekében a jogellenes magatartást kifejtő Felhasználóval kapcsolatban a Társaság tudomására jutott információkat – ideértve adott esetben akár a Felhasználó személyazonosságának megállapítását lehetővé tevő adatokat is – átadjuk a hatóság kérésére.

A Honlap használatával a Felhasználó beleegyezik a következőkbe:

 • nem másolja, duplikálja vagy értékesíti a Honlap tartalmát vagy annak bármely részét a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit sértő módon;
 • jogosultság nélkül nem fér hozzá, továbbá nem okoz kárt vagy zavart a Honlap működésében, a Honlap tartalmában vagy annak egy részében, azon eszközben vagy hálózatban, amelyen a Honlapot tárolják, azokban a szoftverekben, amelyek a Honlap működését biztosítják, valamint azokban a berendezésekben, hálózatokban vagy szoftverekben, amelyet harmadik fél birtokol vagy használ a Honlappal összefüggésben.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételeket sértő tevékenység a Társaság tudomására jut, illetve a jelen Felhasználási Feltételeket sértő információkat vagy anyagokat tesznek közzé, továbbítanak, vagy más módon bocsátanak rendelkezésre a Honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban a felhasználók, a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az adott információt vagy anyagokat eltávolítsa, vagy azok hozzáférését letiltsa, illetve azonnali hatállyal beszüntesse a Honlap jogsértő módon eljáró Felhasználó általi használatát. A Társaság jogosult továbbá felfedni a jogellenesen eljáró Felhasználó személyazonosságát olyan harmadik személyek felé, akik azt állítják, hogy a Felhasználó által a Honlapon közzétett vagy feltöltött tartalom sérti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogaikat vagy személyiségi, illetve személyhez fűződő jogaikat.

5. A HONLAP INTEGRITÁSÁNAK VÉDELME

A Társaság és a Honlap üzemeltetésében közreműködő harmadik személyek a tudomány és technológia mindenkori állásának megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaznak a Honlap bizalmas jellegének, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

A biztonsági intézkedések ellenére a Társaság nem szavatolja, hogy a Honlap rosszindulatú számítógépes támadásoktól mentesen, illetve hiba- és vírusmentesen működik. A felhasználó maga felel a saját számítástechnikai rendszerének, számítógépes programjainak és platformjának a Honlap eléréséhez szükséges beállításaiért, megfelelő működéséért. A Társaság javasolja, hogy a Felhasználó a számítógépének védelme érdekében használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket.

A jogszabályok által megengedett mértékben a Társaság kizárja a felelősséget a Felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyaiban a Honlappal vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért, ideértve a Honlapon közzétett tartalom letöltése során bekövetkezett nemkívánatos eseményekből eredő károkat is.

A jogszabályok által megengedett mértékben a Társaság kizárja továbbá a felelősségét a Honlap hibás működéséből vagy meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően a Felhasználónál felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, nem vagyoni sérelemért.

6. ADATVÉDELEM ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG

A Honlaphoz kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően a Felhasználók személyes adatait a Társaság kezeli, és amelyek alapján a Felhasználók a személyes adatokat a Társaság rendelkezésére bocsátják. A Honlap használatakor a Felhasználónak el kell fogadnia a Honlapra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Az Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási Feltételeknek elválaszthatatlan részét képezik.

A Honlap legtöbb tartalmi elemének eléréséhez, a szolgáltatásainak igénybevételéhez nincsen szükség a Felhasználó személyének azonosítására alkalmas adatok megadására. Bizonyos esetekben (pl. bejelentkezéssel elérhető felület, mellékhatás bejelentése) azonban a Társaságnak szüksége lehet a Felhasználó személyét azonosító adatok megadására. Amennyiben a Felhasználó nem kívánja megadni ezen személyes adatait, fennállhat annak a lehetősége, hogy az azonosítást igénylő szolgáltatásokat a Felhasználó a Honlapon nem tudja elérni.

A Társaság nem szavatol azért, hogy a Honlap tartalma mindig vagy megszakítás nélkül elérhető. Üzleti vagy üzemeltetési okokból a Társaság felfüggesztheti, korlátozhatja vagy megszüntetheti a Honlap egészének vagy bármely részének elérhetőségét. Az ilyen eseményekről a Társaság törekszik megfelelő időn belül tájékoztatást nyújtani.

7. HIVATKOZÁSOK ELHELYEZÉSE

A Honlap nyitólapjára mutató hivatkozást a Felhasználó bárhol elhelyezhet, amennyiben azt a jóhiszeműség és tisztesség elveinek tiszteletben tartásával és a Felhasználási Feltételekkel konform módon teszi, és azzal nem sérti a Társaság hírnevét, illetve abból a Felhasználónak vagy a vele szerződéses kapcsolatban vagy közeli hozzátartozói viszonyban álló személynek nem származik haszna. Hivatkozást nem illeszthet be úgy a Felhasználó, hogy az bármilyen, a Társasággal fennálló kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás fennállását sugallja.

8. MEGFELELŐSÉG

A Felhasználási Feltételek megszegése a Honlap használatára vonatkozó feltételek súlyos megszegésének minősül, amely az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét maga után vonhatja:

 • a Honlap használati jogának haladéktalan, ideiglenes vagy végleges visszavonása, a Honlapon meglévő profil/regisztráció törlése;
 • figyelmeztetés küldése;
 • peres eljárás megindítása a feltételek megszegése miatt felmerült károk (ideértve többek között az igazolt adminisztrációs és jogi költségeket is) megtérítése, az esetleges nem vagyoni sérelmek kompenzálása érdekében;
 • egyéb hatósági (közigazgatási vagy büntető) eljárások kezdeményezése;
 • a kért személyes adatok kiadása a bűnüldöző hatóságoknak.

9. ALKALMAZANDÓ JOG

A Felhasználási Feltételekre, azok értelmezésére a magyar jog irányadó.

A Felhasználási Feltételekre alapított jogvitákban Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatósága van.

10. ELÉRHETŐSÉGEK

Amennyiben a Honlappal vagy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, kérjük, forduljon a Társasághoz a következő elérhetőségeken:

telefon: +36 1 326 55 91

email: info@shilamedic.com

levélcím:1022 Budapest, Bég u. 3-5.