Merz logó

Live better. Feel better. Look better.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Shila-Medic Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen Puttony utca 35.; cégjegyzékszám: 09-09-011321; a továbbiakban „Adatkezelő”) által üzemeltetett Honlap – www.shilamedic.com – (a továbbiakban: „Honlap”) személyes adatok megadását igénylő szolgáltatásainak használatához kapcsolódik, valamint a Honlap látogatása során gyűjtött sütikre (cookie-k) vonatkozik.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Levelezési cím: 1022 Budapest, Bég u. 3-5.
Email: info@shilamedic.com
Telefon: +36 1 326 55 91

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő célja, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek a Honlapon keresztül a következő esetekben:

 • teljesíthessük a Honlapon keresztül feladott kéréseit, válaszoljunk megkereséseire, kérdéseire;
 • kommunikációs csatornát biztosítsunk a termékek mellékhatásaira vonatkozó, gyógyszerbiztonsági célokból nekünk küldött értesítésekhez;
 • a szolgáltatásainkat igénybe vevőket azonosíthassuk;
 • a szolgáltatásainkat igénybe vevőket értesíthessük, számukra kommunikációt küldjünk;
 • csalások, visszaélések, a Honlap integritását sértő visszaélésekkel szemben védekezhessünk;
 • ügyfélszolgálati szolgáltatásokat nyújthassunk;
 • panaszkezelést tevékenységet végezzünk;
 • szabályzatainkat érvényre juttassuk;
 • a sütik gyűjtésén keresztül a Honlap böngészése során a felhasználói élményt javíthassuk.

Személyes adatot a fentieken kívül egyéb célokra is kezelhetünk, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokhoz, azokkal összeegyeztethetők.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul. A hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján már megtörtént adatkezelést jogszerűségét.

A mellékhatások bejelentésével kapcsolatosan az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettségünk teljesítése annak érdekében, hogy az európai és a magyar farmakovigilanciai jogszabályoknak megfelelően járhassunk el.

Amennyiben Ön szerződést köt velünk vagy feliratkozik szolgáltatásunkra, úgy személyes adatainak kezelését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján kezeljünk olyan mértékben, amennyiben az szükséges az Ön által igényelt Szolgáltatások nyújtásához vagy – a szerződéskötést megelőzően – az Ön kérésének teljesítéséhez kapcsolódó lépések megtételéhez.

Személyes adatait az Adatkezelő jogos érdekének biztosítása céljából is kezelhetjük, amennyiben például arra csalások, a Honlap integritását érintő támadások megelőzése, illetve az ilyen kísérletek elleni védekezés érdekében az szükséges.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

 • Név (vezetéknév, keresztnév, felhasználónév)
 • E-mail cím
 • Származási ország
 • Foglalkozás (orvos, gyógyszerész, egyéb egész
 • Pecsétszám

Sütik használata

A Honlap sütiket használ annak érdekében, hogy a felhasználókat megkülönböztesse egymástól. Ennek segítségével Ön könnyebben böngészhet a Honlapon, valamint a sütik a Honlap fejlesztését is segítik.

Sütinek minősül minden olyan betűkből és számokból álló kis méretű fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy az Ön számítógépének tárolóján (pl. merevlemez, SSD meghajtó) helyezünk el és tárolunk, amennyiben ehhez Ön a hozzájárulását adja. A sütik az Ön számítógépének tárolójára továbbított információkat tartalmaznak.

A Honlap a következő sütiket használja:

 • Feltétlenül szükséges sütik, melyek a Honlap használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a Honlap biztonságos területeihez való hozzáférés. Ezek a sütik a Honlap megfelelő működését biztosítják.
 • Statisztikai célú sütik, melyek az adatok névtelen formában való gyűjtésén keresztül a Honlap üzemeltetője számára szolgáltatnak információt a Honlap látogatottságával és a Honlapon elérhető szolgáltatások használatával kapcsolatban.
 • Marketing sütik, melyek a felhasználók, látogatók nyomon követésére szolgálnak. A marketing sütik gyűjtésének célja, hogy a felhasználó számára releváns hirdetések, értesítések jelenjenek meg, ezáltal értékesebbé tegyék a felhasználók számára a Honlapon történő navigálást.

Böngészője beállításainak segítségével letilthatja az összes vagy csak néhány sütit. Ha azonban böngészőjében az összes sütit letiltja (ideértve a feltétlenül szükséges sütiket), akkor előfordulhat, hogy Honlapunk egy részét vagy egészét nem fogja tudni elérni. A sütikről és azok letiltásáról az alábbi oldalon talál további információkat: www.allaboutcookies.org

Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek az adatokra a tevékenységük végzéséhez szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek, külső szerveknek vagy szervezeteknek csak abban az esetben adjuk át, amennyiben Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, illetve, amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy engedélyezi.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő. A személyes adatokat töröljük, ha

 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezeléssel szemben, és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező törvényes jogalap, illetve ha Ön tiltakozik adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik; valamint
 • az Adatkezelőre vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell.

Személyes adatok nem törölhetők, ha az adatkezelés olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az Adatkezelőt adatkezelésre kötelezi, illetve az Adatkezelőre ruházott közfeladat végrehajtásához vagy hivatalos hatósági jogkör gyakorlásához szükséges (amennyiben vannak ilyenek); közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási célok, illetve statisztikai célok megvalósításához szükséges; vagy az Adatkezelő követeléseinek megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

Adatfeldolgozók

Megbízhatunk harmadik személyt adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtásával (pl. jogi tanácsadók, szakértők). Ezen adatfeldolgozókkal megosztjuk személyes adatait, azonban ilyen esetben is biztosítjuk, hogy a személyes adatai bizalmasan és titkosan legyenek kezelve (pl. titoktartási megállapodásokat kötünk az adatfeldolgozóval, az adatfeldolgozó belső szabályzatainak tartalmát ellenőrizzük).

Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • Személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • Helyesbítéshez való jog
 • Adatkezelés korlátozása
 • Törléshez való jog
 • Hordozhatósághoz való jog
 • Hozzájárulás visszavonási joga

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

Hozzájárulás visszavonási joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje a következő információkat:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; Az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az információs jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Adatbiztonság

Megfelelő jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások segítségével biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből vagy módosítani. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, és amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját, jogalapját, terjedelmét és időtartamát, valamint az adatokat megismerő személyek körét nem érintő módon módosítsuk. A Honlap minden esetben az éppen hatályba lévő tájékoztatót tartalmazza.